DARMOWA PRZESYŁKA I 14-DNIOWE PRAWO ZWROTU

MROVCA MARIA MROWCA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pn. Opracowanie studium wykonalności dla projektu badawczo – rozwojowego przedsiębiorstwa MROVCA MARIA MROWCA sposobem na wdrożenie innowacyjnego rozwiązania.

 

Przedmiotem projektu jest zakup usługi proinnowacyjnej (typ 3), tj. usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektu badawczo – rozwojowego, którego efektem będzie nowego rozwiązania – wirtualna przymierzalnia operująca na strumieniu video klienta.

 

Opracowane w ramach zakupionej usługi proinnowacyjnej studium wykonalności będzie dotyczyć wykonania:

1. Analizy technologicznej obejmującej co najmniej:

analizę/ocenę problemu technologicznego i rozwiązania technologicznego, którego dotyczy projekt (wykorzystanie w kontekście potrzeb społecznych / gospodarczych);

analizę/ocenę bazowego poziomu gotowości technologicznej (TRL);

określenie zakresu prac B+R koniecznych do realizacji w celu podniesienia gotowości technologicznej do poziomu 9 TRL i wdrożenie w działalności rynkowej;

analizę/ocenę innowacyjności projektu (projekt dotyczy innowacji produktowej/ procesowej; nowość rezultatów projektu – unikalne cechy w porównaniu z innymi produktami na danym rynku);

analizę/ocenę wpływu na ochronę/poprawę jakości środowiska naturalnego;

kluczowe warunki powodzenia i identyfikacja ryzyk.

2. Analizy rynku obejmującej co najmniej:

analizę/ocenę zapotrzebowania rynkowego na rezultaty projektu (z uwzględnieniem różnic dot. innowacji produktowych/ procesowych: analiza rynku docelowego i klientów/analiza wpływu na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie);

analizę/ocenę opłacalności wdrożenia;

weryfikację czy kwestia praw własności intelektualnej nie stanowi bariery do wdrożenia wyników projektu;kluczowe warunki powodzenia i identyfikacja ryzyk.

3. Analizy potencjału kadrowego i technicznego obejmującej co najmniej:

określenie modelu/sposobu zarządzania projektem;

ocenę potencjału kadr bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu;

ocenę potencjału technicznego do realizacji projektu;

* ocenę potencjału finansowego do realizacji projektu;

kluczowe warunki powodzenia i identyfikacja ryzyk.

 

W rezultacie zrealizowanej usługi przedsiębiorstwo otrzyma opracowany dokument, gdzie zostanie przeprowadzona ocena i analiza potencjału projektu, wskazane jego mocne i słabe strony, a także możliwości i zagrożenia z nim związane. Opracowane w ramach przyszłego projektu badawczo – rozwojowego rozwiązanie w postaci wirtualnej przymierzalni operującej na strumieniu video klienta stanowi innowację na rynku europejskim.

 

Końcowym rezultatem projektu będzie opracowane studium wykonalności dla projektu badawczo – rozwojowego, jakie przedsiębiorstwo planuje zrealizować w przyszłości.

 

Okres realizacji projektu od 2017-02-01 do 2017-09-11 

Celem projektu jest dywersyfikacja prowadzonej działalności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie studium wykonalności projektu badawczo – rozwojowego dotyczącego stworzenia nowego rozwiązania – wirtualnej przymierzalni operującej na strumieniu video klienta.

Wartość projektu: 59 040,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 43 200,00 zł


This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.